Ledig stilling kirkeverge i Hammerfest


Hammerfest kirkelige fellesråd søker kirkeverge i 100 % stilling.

 

Ledig stilling kirkeverge i Hammerfest

Hammerfest kirkelige fellesråd søker kirkeverge i 100 % stilling. Kirkevergen er fellesrådets øverste administrative leder, og skal bidra til å lede fellesrådets strategi og utviklingsarbeid, og ta ansvar for kirkens administrasjon og økonomi med investeringer, drift og vedlikehold av kirkens eiendommer og lede fellesrådets ansatte. Kirkevergen vil være en synlig representant for fellesrådet og skal bidra til god kontakt og god dialog med både politiske og administrative offentlige myndigheter. Både i forhold til kommunen, bispedømmerådet og andre relevante organisasjoner.  

Hammerfest kirkelige fellesråd består av tre sokn i Hammerfest kommune: Hammerfest, Kvalsund og Kokelv, med til sammen 11 500 innbyggere. Hammerfest fellesråd ligger i Hammerfest prosti som omfatter kirkene i fem kommuner i Vest-Finnmark. Kommunen er en utviklingskommune som er vertskap for offshore i Barentshavet, havbruk og fiskeri. Vi søker nå etter en kirkeverge. Kirkevergen leder organisasjonen og har også en sentral rolle i utviklingen av folkekirken i Hammerfestregionen. 

Den norske kirke i Hammerfest forvalter en kulturarv, som blant annet består av fem kirkebygg som er viktige kulturbygg i kommunen. Forvaltningen omfatter også ansvar for syv gravplasser og kirkens øvrige bygningsmasse. 

Fellesrådet ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for Den norske kirkes menigheter, og er arbeidsgiver for 15 ansatte og har et budsjett på ca. 13 mill.

Arbeidsoppgaver

 • Utøve daglig ledelse og forvaltning av fellesrådets virksomhet i samsvar med vedtatte planer, budsjetter, gjeldende lover og forskrifter
 • Ansvar for å lede og motivere høyt kompetente ansatte i fellesrådet
 • Gravplassmyndighet for alle kommunens innbyggere
 • Sørge for god forvaltning og drift av kirker og gravplasser
 • Være saksbehandler og sekretær for fellesrådet og andre utvalg
 • Sikre finansiering av driften og investeringsprogram gjennom aktiv forhandling om økonomiske rammer og søke andre finansieringsløsninger der det er mulig
 • Lede strategi- og utviklingsarbeidet for fellesrådet i samarbeid med menighetsrådene
 • Bidra til å skape gode relasjoner og samhandling med, og mellom, menighetene
 • Representere virksomheten utad mot kirkelige organer, lokalpolitikere, administrasjonen i kommunen, media og andre interessenter

Kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk/administrativ utdannelse. Særskilt relevant praksis kan kompensere for manglende utdanning
 • Relevant ledererfaring
 • Erfaring fra møteledelse, forhandlinger og/eller annen utadrettet virksomhet
 • God kjennskap til kirkelig forvaltning og organisering
 • Engasjement for kirkens visjon og målsettinger
 • Erfaring og gode ferdigheter i bruk av dataverktøy
 • Medlem av Den norske kirke
 • Den som tilsettes må fremlegge tilfredsstillende politiattest i henhold til Tros- og livssynsloven § 20 

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper og evne til organisering
 • Være trygg i rollen som leder og ha god evne til å ta riktige beslutninger, prioritere og korrigere når det er nødvendig
 • Oppnår tillit og gode relasjoner internt og eksternt
 • Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
 • Strukturert og ryddig
 • Kunne arbeide godt selvstendig og i team med ansatte og frivillige
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt       

Vi tilbyr

 • En variert og utfordrende lederstilling med mange viktige oppgaver i et spennende og godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Forsikringsordninger gjennom KNIF Trygghet
 • Pensjonsordning gjennom KLP
 • Gode digitale verktøy som gir god fleksibilitet i en hektisk arbeidshverdag
 • Kollegaforum på regionalt, bispedømme- og landsnivå
 • Tilbud om kurs innenfor aktuelle fagområder
 • Mulighet for arbeidsveiledning sammen med andre kirkeverger/kirkelige ansatte

 

Søknad og cv sendes til EJ674@kirken.no innen 07.08.2022. For mer informasjon om stillingen kan kirkeverge Ellen Birgitta Johansen kontaktes på telefon 91168352.

Tilbake